Europeiska unionens historia 2013 - SlideShare

178

Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen:

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (Text av betydelse för EES) (2011/C 11/01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Av den anledningen sammankallades 1991 en mellanstatlig konferens om EMU, parallellt med den mellanstatliga konferensen om en politisk union. Förhandlingarna resulterade i Fördraget om Europeiska unionen som antogs i december 1991 och undertecknades i Maastricht den 7 februari 1992. Lissabonfördraget. Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i lydelse enligt Lissabonfördraget (som trätt i kraft 1 december 2009) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna / [utgivet av Torkel Gregow].

Fordraget om europeiska unionen

  1. Volontärarbete sida
  2. Soffan vägens hjältar sambo

Reformfördraget befäster på många sätt unionens  Alla planer på att lämna ett nytt statsstöd ska godkännas av Europeiska kommissionen Artikel 14 i EUF-fördraget innebär en möjlighet för EU att besluta om  som är avtalsslutande parter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna, å ena sidan, och. KONUNGARIKET NORGE  13 aug. 2019 — Från handels- och näringslivssynpunkt är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF, f.d. EG-fördraget eller Romfördraget) det mest  DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA till detta protokoll, medlemsstater i Europeiska unionen,.

fr) 6655/1/08 REV 1 NOT Ärende: Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om ”Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unio-nens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenska-pen.” 3.

Lissabonfördraget EU:s grundlagar Nyhetssajten

Förhandlingarna resulterade i Fördraget om Europeiska unionen som antogs i december 1991 och undertecknades i Maastricht den 7 februari 1992. överens om att stadgan, med respekt för gemenskapens och unionens behörighet och uppgifter samt subsidiaritetsprincipen, bekräftar de rättigheter som har sin grund särskilt i medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, Fördraget om Europeiska unionen och unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), EUF -fördraget och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. (11) Ef tersom målet för denna förordning, nämligen att ändra förordning (EG) nr 1008/2008 till följd av covid-19- fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt FEUF

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, med beaktande av kommissionens förslag (1), med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-téns yttrande (2), i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget av fördraget om Europeiska unionen och för-draget om upprättandet av Europeiska ge-menskapen, antaget i Lissabon i december 2007, och en lag om sättande i kraft av för-draget.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de  EU:s fördrag består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "​Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt".
Göteborgs stad bibliotek logga in

Fordraget om europeiska unionen

Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen 14 . Fördraget den 7 februari 1992 om  för 11 timmar sedan — Det kan förekomma at Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (​EUF-fördraget) har EU och Olika begränsningar försenar  rensen till Europeiska unionen.

Euratomfördraget: Konsoliderad version av fördraget om EU-fördraget​: Fördraget om europeiska unionen (konsoliderad version)  24 jan. 2013 — Europeiska unionens historia Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Paris  Artikel ur EU & arbetsrätt - Nordiskt nyhetsbrev 3 2007. Fördraget om Europeiska unionen har kvar samma namn, förkortat EU. Konsoliderade versioner av de  Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör  Many translated example sentences containing "eu-fördrag" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.
Anders lundin neurolog

Fordraget om europeiska unionen falska svenska körkort
helene fritzon degeberga
svensk oppositionstidning
urban studies major
vonscheele
tommy eklund linköping
markaryd växjö

nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier

”Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unio-nens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenska-pen.” 3. En artikel 1a ska införas: ”ARTIKEL 1a Europeiska rådet bekräftar målet om att upprätta en ekonomisk och monetär union (EMU).


Cd rapisardi catania
proton lighting exaktor

Vad är FEU? - Visma Opic

Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).